POLITIKA SMK a EMS

    Politika SMK a EMS vyjadruje stanovisko vrcholového vedenia, že riadenie SMK a EMS je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti. Stanovuje základné princípy a ciele k dosiahnutiu kvality realizovaného diela, poskytovaných služieb, spokojnosti zákazníka s ohľadom na ochranu životného prostredia.

    Pre naplnenie nasledovných princípov ako aj záväzku neustáleho zlepšovania prevencie znečistenia životného prostredia a plnenie požiadaviek ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 sa spoločnosť zaväzuje:


• k trvalému zlepšovaniu technického prevedenia realizovaného diela a poskytovaných služieb, sledovanie a zavádzanie nových technických prvkov
• k zlepšovaniu systému riadenia kvality, každý zamestnanec spoločnosti sa musí podielať na neustálom zlepšovaní a vysokej úrovni kvality s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov a legislatívy
• k plneniu požiadaviek zákazníka a všetkých platných zákonov, predpisov, nariadení, ktoré súvisia s kvalitou realizovaného diela a poskytovaných služieb, dodržiavať v oblasti životného prostredia záväzky vyplývajúce z legislatívy a ďalších požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť
• k neustálemu vzdelávaniu a zabezpečovaniu školení, odbornej prípravy a k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov, v rámci školení rozvíjať povedomie a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti vedúce k zefektívneniu práce
• dosahovať spokojnosť vlastných zamestnancov spoločnosti zlepšovaním sociálneho vybavenia a vytvorením vhodných pracovných podmienok
• vytváranie potrebných zdrojov a environmentálne riadených programov pre dosahovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov
• v starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princípy zavádzania preventívnych opatrení s cieľom predchádzať vzniku nepriaznivých vplyvov svojich činností a služieb, ako aj ovplyvňovať a vyžadovať aktívny prístup environmentálneho správania od svojich dodávateľov
• o cieľoch a aktivitách v oblasti ŽP informovať zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti, štátnej správe, samospráve a verejnosti
Dátum: 15. 11. 2011 Ing. Peter Chmelař
konateľ spoločnosti


      

certifikát kvality      certifikát kvality